Tờ thông tin DORA &; NIS2

Ngày 10/11/2022, Nghị viện châu Âu đã thông qua hai đạo luật; Chỉ thị DORA và NIS2. Luật này sẽ thiết lập khuôn khổ mới cho khả năng phục hồi kỹ thuật số và an ninh mạng trên các dịch vụ tài chính của EU và rộng hơn.

Trong báo cáo thông tin chi tiết này, bạn sẽ tìm hiểu về:

  • DORA nhằm mục đích đạt được điều gì và áp dụng cho ai
  • DORA có thể có ý nghĩa gì đối với tổ chức của bạn
  • Mục tiêu của NIS2 là gì và ứng dụng cho ai
  • NIS2 có thể có ý nghĩa gì đối với tổ chức của bạn
  • Các mốc thời gian và tác động tiềm tàng

Điền vào biểu mẫu bên dưới để tải xuống những hiểu biết mới nhất về DORA &; NIS2.